Yrkesskadeforsikring

Alle foretak med ansatte, er pliktig å tegne yrkesskadeforsikring. I henhold til Lov om yrkesskadeforsikring skal denne dekke skader påført ansatte i arbeidstid, på arbeidssted og i arbeidsgivers tjeneste.

yrkesskade.jpg

Yrkesskadeforsikring kan kjøpes av medlemmer som har mer enn 50 prosent eierandel i en bedrift. Bedriften må ha færre enn ti ansatte for at du skal kunne kjøpe yrkesskadeforsikring gjennom foreningen.

En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger:

Påførte merutgifter

Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av folketrygden, erstattes individuelt, f.eks fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner og ødelagte klær.

Fremtidige merutgifter

Dersom skaden eller sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, mottar skadelidte en engangsutbetaling til å dekke slike utgifter.

Inntektstap

Det gis erstatning fram til endelig oppgjør for skaden/sykdommen, dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap i en attføringsperiode.

Tap av fremtidig inntekt

Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert. Graden av varig svekket ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg.

Ménerstatning

Ménerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 % og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditetsgraden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg.

Dødsfallerstatning

Ektefelle/samboer til ansatte som dør, har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15G (kr. 1 860 420). Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn som avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger.

Spørsmål og svar